Меню сайта
Зеркало

Гость, мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Поиск
Главная » 2011 » Сентябрь » 14 » Внегосударственное пенсионное обеспечение. Текст новой пенсионной реформы.
22:33
Внегосударственное пенсионное обеспечение. Текст новой пенсионной реформы.
 16) у  Законі  України "Про недержавне пенсійне забезпечення" 
( 1057-15 ) (Відомості Верховної Ради України,  2003 р.,  N 47-48, 
ст.  372; 2006 р., N 13, ст. 110; 2009 р., N 38, ст. 535; 2010 р., 
N 37, ст. 496, N 38, ст. 505): 

     у статті 1: 

     абзац п'ятий доповнити словами "та закону"; 

     доповнити з урахуванням алфавітного порядку поняттями  такого 
змісту: 

     "недержавний пенсійний  фонд  - суб'єкт другого рівня системи 
пенсійного  забезпечення  -  недержавний  пенсійний   фонд,   який 
створений  та  діє  відповідно  до  законодавства  про  недержавне 
пенсійне  забезпечення,  відповідає  вимогам  цього   Закону   для 
отримання  ліцензії  на  надання  послуг у накопичувальній системі 
пенсійного страхування (далі - пенсійний фонд  -  суб'єкт  другого 
рівня); 

     одиниця пенсійних      активів     -     показник     системи 
персоніфікованого  обліку, який застосовується для визначення суми 
пенсійних  коштів,  що  належать  учасникові  пенсійного  фонду та 
обліковуються  на  його  індивідуальному  пенсійному   рахунку   в 
пенсійному фонді"; 

     "учасник накопичувальної  системи  пенсійного  страхування  - 
фізична особа,  яка сплачує  страхові  внески  до  накопичувальної 
системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та 
прийняла рішення про спрямування цих внесків до пенсійного фонду - 
суб'єкта  другого  рівня у порядку,  встановленому Законом України 
"Про загальнообов'язкове    державне     пенсійне     страхування" 
( 1058-15 ); 

     абзац п'ятий  частини  другої  статті  2  доповнити   словами 
"учасники накопичувальної системи пенсійного страхування"; 

     абзац десятий  частини  першої  статті  4  викласти  в  такій 
редакції: 

     "розмежування та відокремлення активів пенсійного  фонду  від 
активів  інших  суб'єктів  недержавного пенсійного забезпечення та 
накопичувального пенсійного страхування з метою  захисту  майнових 
прав  учасників  пенсійного  фонду  та  унеможливлення банкрутства 
пенсійного фонду"; 

     у статті 7: 

     абзац перший частини другої після слів  "до  умов  пенсійного 
контракту" доповнити словами "та закону"; 

     в абзаці   першому   частини  третьої  слово  "розподіленого" 
замінити словом "отриманого"; 

     у частині дев'ятій статті 8: 

     абзац другий доповнити реченнями такого  змісту:  "Працівники 
такого  роботодавця,  які  є  учасниками  накопичувальної  системи 
пенсійного страхування,  подають адміністраторові фонду - суб'єкта 
другого рівня системи пенсійного забезпечення заяву із зазначенням 
іншого  пенсійного  фонду  -  суб'єкта  другого  рівня  та   копію 
пенсійного  контракту,  укладеного  з  новим  пенсійним  фондом  - 
суб'єктом другого  рівня.  За  бажанням  учасника  фонду,  який  є 
учасником    накопичувальної   системи   пенсійного   страхування, 
обліковані на його індивідуальному пенсійному рахунку кошти можуть 
бути переведені до Накопичувального пенсійного фонду"; 

     абзац третій  після  слів  "пенсійні  кошти  учасника  фонду" 
доповнити   словами   "крім   учасника   накопичувальної   системи 
пенсійного страхування"; 

     частину четверту  статті  10  доповнити абзацом другим такого 
змісту: 

     "Державна комісія  з  регулювання  ринків  фінансових  послуг 
України відмовляє у реєстрації інвестиційної декларації пенсійного 
фонду в разі,  якщо у складі ради пенсійного фонду відсутні особи, 
професійно   підготовлені   до   роботи   у   сфері  інвестиційної 
діяльності,  і при цьому рада  пенсійного  фонду  не  залучила  до 
розроблення інвестиційної декларації консультантів з інвестиційних 
питань"; 

     у статті 13: 

     абзац перший частини першої викласти в такій редакції: 

     "1. Для забезпечення управління  та  здійснення  контролю  за 
поточною  діяльністю  пенсійного фонду утворюється рада пенсійного 
фонду"; 

     частину другу після абзацу шостого  доповнити  новим  абзацом 
такого змісту: 

     "Кандидат у  члени  ради пенсійного фонду інформує засновника 
щодо прямого та/або опосередкованого володіння самостійно чи разом 
з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або 
правом голосу щодо акцій,  паїв юридичної особи,  або  незалежного 
від   формального   володіння   можливості   суттєвого  впливу  на 
управління чи діяльність юридичної особи". 

     У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим; 

     частину п'яту доповнити пунктом 10-1 такого змісту: 

     "10-1) дій або бездіяльності,  що шкодять інтересам учасників 
фонду"; 

     доповнити частиною десятою такого змісту: 

     "10. Члени  ради  фонду  зобов'язані  діяти  лише в інтересах 
учасників фонду, належно виконувати свої обов'язки. 

     Члени ради фонду несуть відповідальність за  порушення  вимог 
цього  Закону  та  нормативно-правових  актів  Державної комісії з 
регулювання  ринків  фінансових  послуг  України   відповідно   до 
закону"; 

     частину першу статті 15 доповнити пунктом 5-1 такого змісту: 

     "5-1) надходження   від  адміністратора  пенсійного  фонду  - 
суб'єкта другого рівня повідомлення  про  порушення  вимоги  цього 
Закону  щодо  показника  зміни  чистої  вартості одиниці пенсійних 
активів накопичувальної системи пенсійного страхування"; 

     у статті 18: 

     частину першу доповнити абзацом другим такого змісту: 

     "Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування після 
отримання  повідомлення про ліквідацію пенсійного фонду - суб'єкта 
другого рівня повинен надіслати ліквідаційній комісії цього  фонду 
заяву  про  перерахування  коштів  до  Накопичувального пенсійного 
фонду або за  бажанням  заяву  із  зазначенням  іншого  пенсійного 
фонду -   суб'єкта   другого   рівня,  а  також  копію  пенсійного 
контракту,  укладеного  ним  із  таким  фондом,  а   у   випадках, 
передбачених  Законом  України  "Про  загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування" ( 1058-15 ),  заяву із зазначенням страхової 
організації, обраної таким учасником, і копію договору страхування 
довічної  пенсії  для  перерахування  коштів,  облікованих на його 
індивідуальному пенсійному рахунку"; 

     у частині третій: 

     абзац перший  доповнити  реченням  такого  змісту:  "Пенсійні 
кошти учасника  накопичувальної  системи  пенсійного  страхування, 
обліковані на його індивідуальному пенсійному рахунку у пенсійному 
фонді - суб'єкті другого рівня,  що ліквідується, за його бажанням 
перераховуються до Накопичувального пенсійного фонду або до іншого 
пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня у порядку, встановленому 
Державною  комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 
за погодженням з центральним  органом  виконавчої  влади  у  сфері 
соціальної політики і Антимонопольним комітетом України"; 

     абзац третій  після  слів  "іншим пенсійним фондам" доповнити 
словами "Накопичувальному пенсійному фонду"; 

     частину п'яту доповнити абзацом другим такого змісту: 

     "У разі  якщо  учасник  накопичувальної  системи   пенсійного 
страхування  протягом  30  днів  не  подав письмової заяви і копії 
пенсійного контракту,  укладеного ним з іншим пенсійним  фондом  - 
суб'єктом другого рівня,  пенсійні кошти, що обліковуються на його 
індивідуальному    пенсійному    рахунку,    перераховуються    до 
Накопичувального   пенсійного   фонду  та  обліковуються  на  його 
накопичувальному пенсійному рахунку"; 

     розділ II доповнити статтею 20-1 такого змісту: 

     "Стаття 20-1. Особливості функціонування пенсійних фондів - 
                   суб'єктів другого рівня 

     1. Право   на  участь  у  другому  рівні  системи  пенсійного 
забезпечення має пенсійний фонд,  який отримав ліцензію на надання 
послуг  у  накопичувальній системі пенсійного страхування,  видану 
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. 

     2. Пенсійний фонд,  що має намір отримати ліцензію на надання 
послуг  у накопичувальній системі пенсійного страхування,  повинен 
відповідати таким вимогам: 

     1) досвід  роботи  пенсійного  фонду  на  ринку  недержавного 
пенсійного  забезпечення  -  не  менше  трьох років до дня подання 
заяви про отримання ліцензії на надання послуг  у  накопичувальній 
системі пенсійного страхування; 

     2) мати  договори  про обслуговування недержавного пенсійного 
фонду, укладені з: 

     адміністратором, який   відповідає   вимогам,    установленим 
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, 
зберігачем  недержавних  пенсійних   фондів,   який   має   розмір 
регулятивного капіталу не менш як 500 мільйонів гривень; 

     компанією з  управління пенсійними активами,  яка має власний 
капітал у розмірі не менше 25 мільйонів гривень та досвід роботи з 
управління активами інституційних інвесторів не менше п'яти років; 

     3) адміністратор     такого     пенсійного     фонду     веде 
персоніфікований  облік   пенсійних   коштів   на   індивідуальних 
пенсійних   рахунках  учасників  фонду  із  застосуванням  одиниці 
пенсійних активів та щоденним розрахунком чистої вартості  одиниці 
пенсійних  активів  не  менш як протягом 12 місяців до дня подання 
заяви про отримання ліцензії на надання послуг  у  накопичувальній 
системі пенсійного страхування; 

     4) показник  зміни  чистої вартості одиниці пенсійних активів 
за останні 12  місяців  -  на  рівні  не  нижче  середньозваженого 
показника  зміни  чистої  вартості  одиниці пенсійних активів,  що 
визначається Державною комісією з  регулювання  ринків  фінансових 
послуг України; 

     5) пенсійні  активи  протягом  останніх  12  місяців  до  дня 
подання  заяви  про  отримання  ліцензії  на  надання   послуг   у 
накопичувальній   системі   пенсійного   страхування  відповідають 
вимогам щодо складу активів та обмежень  інвестиційної  діяльності 
відповідно до статей 47 і 49 цього Закону. 

     3. Ліцензія  на  надання  послуг  у  накопичувальній  системі 
пенсійного страхування видається Державною комісією з  регулювання 
ринків фінансових послуг України безстроково. 

     Рішення про  відмову  у  видачі  ліцензії на надання послуг у 
накопичувальній системі пенсійного страхування або  її  анулювання 
може бути оскаржене в судовому порядку. 

     4. У   разі   отримання   ліцензії   на   надання   послуг  у 
накопичувальній системі пенсійного  страхування  вартість  витрат, 
пов'язаних  із  здійсненням  діяльності  у накопичувальній системі 
пенсійного  страхування,  не  може   перевищувати   3,5   відсотка 
середньозваженого   значення  чистої  вартості  пенсійних  активів 
накопичувальної системи пенсійного страхування такого фонду. 

     Пенсійний фонд   -   суб'єкт   другого   рівня   зобов'язаний 
підтримувати  щокварталу  показники  зміни чистої вартості одиниці 
пенсійних активів на рівні не нижче 80 відсотків середньозваженого 
показника  зміни  чистої  вартості  одиниці пенсійних активів,  що 
визначається Державною комісією з  регулювання  ринків  фінансових 
послуг України. 

     Адміністратор пенсійного   фонду  -  суб'єкта  другого  рівня 
зобов'язаний  кожного  робочого  дня  обчислювати  чисту  вартість 
пенсійних  активів,  у тому числі чисту вартість пенсійних активів 
накопичувальної системи  пенсійного  страхування,  чисту  вартість 
одиниці  пенсійних  активів  у  порядку,  встановленому  Державною 
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. 

     Адміністратор пенсійного  фонду  -  суб'єкта  другого   рівня 
зобов'язаний   кожного   робочого  дня  розміщувати  на  веб-сайті 
пенсійного фонду та/або  адміністратора  такого  пенсійного  фонду 
інформацію про показник чистої вартості одиниці пенсійних внесків, 
розрахований на кінець робочого дня,  що  передує  дню  розміщення 
такої  інформації,  та  про  інші  показники,  визначені Державною 
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. 

     5. Компанія з управління активами пенсійного фонду - суб'єкта 
другого   рівня   зобов'язана   подавати   кожного   робочого  дня 
адміністратору такого пенсійного  фонду  інформацію  про  вартість 
пенсійних  активів  фонду,  які  перебувають  в  їх управлінні,  у 
розрізі  пенсійних   активів   системи   недержавного   пенсійного 
забезпечення   та   пенсійних   активів   накопичувальної  системи 
пенсійного страхування за формою  та  у  порядку,  що  встановлені 
Державною   комісією  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку  за 
погодженням з Державною комісією з регулювання  ринків  фінансових 
послуг України. 

     6. Зберігач   пенсійного   фонду  -  суб'єкта  другого  рівня 
перевіряє  правильність  обчислення  чистої   вартості   пенсійних 
активів  накопичувальної  системи  пенсійного страхування,  чистої 
вартості одиниці пенсійних  активів,  здійсненого  адміністратором 
пенсійного   фонду  -  суб'єкта  другого  рівня  та  особами,  які 
здійснюють управління пенсійними активами накопичувальної  системи 
пенсійного страхування. 

     7. У  разі невиконання вимог,  визначених у частині четвертій 
цієї  статті,  у   будь-якому   звітному   періоді   адміністратор 
пенсійного  фонду - суб'єкта другого рівня зобов'язаний повідомити 
про це протягом трьох робочих днів з  дня  оприлюднення  Державною 
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України інформації 
про  середньозважений  показник  зміни  чистої  вартості   одиниці 
пенсійних  активів  за  останній звітний період раду такого фонду; 
осіб,    які    здійснюють    управління    пенсійними    активами 
накопичувальної  системи пенсійного страхування;  зберігача такого 
фонду. 

     Голова ради  пенсійного  фонду  -  суб'єкта   другого   рівня 
зобов'язаний  протягом  п'яти  робочих  днів після надходження від 
адміністратора фонду повідомлення про порушення вимог,  визначених 
частиною четвертою цієї статті, скликати засідання ради фонду. 

     Рада пенсійного фонду зобов'язана протягом п'яти робочих днів 
після прийняття нею рішення вжити заходів щодо усунення  порушення 
вимог,  визначених  частиною четвертою цієї статті,  та повідомити 
про прийняте нею рішення Державну  комісію  з  регулювання  ринків 
фінансових послуг України. 

     8. У  разі  якщо  вимоги,  визначені у частині четвертій цієї 
статті,  пенсійним фондом - суб'єктом другого рівня не виконуються 
протягом  останніх двох кварталів,  Державна комісія з регулювання 
ринків фінансових послуг України приймає рішення про  заборону  на 
укладення  нових  пенсійних  контрактів  цим  фондом  з учасниками 
накопичувальної системи пенсійного страхування. 

     9. У разі якщо вимоги,  визначені у  частині  четвертій  цієї 
статті,  пенсійним  фондом  -  суб'єктом другого рівня не виконані 
протягом шести місяців з дня прийняття рішення Державною  комісією 
з  регулювання  ринків  фінансових  послуг України про заборону на 
укладення нових пенсійних контрактів з учасниками  накопичувальної 
системи  пенсійного  страхування,  Державна  комісія з регулювання 
ринків фінансових послуг України приймає  рішення  про  анулювання 
ліцензії  на  надання  послуг у накопичувальній системі пенсійного 
страхування, виданої цьому фонду. 

     Анулювання ліцензії  на  надання  послуг  у   накопичувальній 
системі   пенсійного  страхування  пенсійним  фондом  -  суб'єктом 
другого  рівня  здійснюється  у  порядку,  визначеному   Державною 
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.  Державна 
комісія з регулювання ринків фінансових послуг України надсилає не 
пізніш  як протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про 
анулювання такої ліцензії повідомлення  раді  пенсійного  фонду  - 
суб'єкта   другого   рівня,   щодо   якого   анульовано  ліцензію, 
адміністратору цього  фонду,  особам,  які  здійснюють  управління 
активами  накопичувальної  системи  пенсійного  страхування такого 
фонду,  зберігачу цього фонду,  Раді  Накопичувального  пенсійного 
фонду та Пенсійному фонду України. 

     10. Пенсійний  фонд - суб'єкт другого рівня у разі анулювання 
виданої йому ліцензії на надання послуг у системі накопичувального 
пенсійного забезпечення: 

     1) інформує   учасників  накопичувальної  системи  пенсійного 
страхування про прийняте Державною комісією з  регулювання  ринків 
фінансових   послуг   України   рішення   у  порядку,  визначеному 
зазначеною комісією; 

     2) забезпечує  передачу   пенсійних   коштів,   що   належать 
учасникам  накопичувальної  системи  пенсійного  страхування цього 
фонду,  та інформації з персоніфікованого обліку фонду щодо них до 
Накопичувального   пенсійного   фонду  або  за  вибором  учасників 
накопичувальної  системи  пенсійного  страхування  -   до   іншого 
пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня у порядку, встановленому 
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг  України 
за  погодженням  із  центральним  органом виконавчої влади у сфері 
соціальної політики і Антимонопольним комітетом України; 

     3) має право не раніше ніж через три  роки  з  дня  винесення 
рішення   про  анулювання  такої  ліцензії  Державною  комісією  з 
регулювання ринків фінансових послуг України на повторне звернення 
щодо    видачі   ліцензії   на   надання   фінансових   послуг   у 
накопичувальній системі пенсійного страхування. 

     11. Перелік пенсійних фондів, яким видана ліцензія на надання 
послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування,  підлягає 
опублікуванню  в  порядку,  встановленому  Державною  комісією   з 
регулювання ринків фінансових послуг України"; 

     у статті 21: 

     частину шосту  доповнити  абзацами  дев'ятим і десятим такого 
змісту: 

     "у письмовій  формі  інформувати  учасників   накопичувальної 
системи  пенсійного  страхування  про  умови  і  порядок отримання 
довічної   пенсії   за   рахунок   коштів,   облікованих   на   їх 
індивідуальних пенсійних рахунках; 

     виконувати інші обов'язки у випадках, передбачених законом"; 

     доповнити частиною восьмою такого змісту: 

     "8. Адміністратор  пенсійного  фонду - суб'єкта другого рівня 
має право отримувати від Державної комісії  з  регулювання  ринків 
фінансових послуг України безоплатну інформацію про показники,  що 
застосовуються  для  розрахунку  довічних   пенсій,   у   порядку, 
встановленому  Державною  комісією з регулювання ринків фінансових 
послуг України"; 

     у статті 25: 

     в абзаці другому частини третьої слова "обліку  розподіленого 
інвестиційного   прибутку   (збитку)   фонду"   замінити   словами 
"кількості одиниць пенсійних активів, що належать учаснику фонду"; 

     в абзаці  першому  частини  четвертої  слова  "про  участь  у 
розподілі інвестиційного прибутку (збитку)" виключити; 

     статтю 35 доповнити частиною третьою такого змісту: 

     "3. Компанія   з   управління  активами,  яка  надає  послуги 
пенсійному фонду - суб'єкту другого рівня, повинна: 

     1) мати не менше п'яти  років  досвіду  роботи  з  управління 
активами на фінансових ринках України; 

     2) мати одночасно в управлінні активи в сумі, що визначається 
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 

     3) мати власний капітал у розмірі не  менш  як  25  мільйонів 
гривень; 

     4) відповідати  вимогам,  установленим  Державною  комісією з 
цінних паперів та фондового ринку щодо кваліфікаційного  рівня  та 
досвіду  роботи  фахівців,  які  безпосередньо виконують функції з 
управління пенсійними активами накопичувальної системи  пенсійного 
страхування.  Такі  фахівці  не  повинні мати судимостей за умисні 
корисливі злочини та займатися підприємницькою діяльністю"; 

     частину другу статті 37 після абзацу п'ятого доповнити  новим 
абзацом такого змісту: 

     "5) зменшення   протягом   року  більш  як  на  20  відсотків 
середньозваженого  показника   зміни   чистої   вартості   одиниці 
пенсійних   активів   фонду   та/або  більш  як  на  10  відсотків 
середньозваженого  показника   зміни   чистої   вартості   одиниці 
пенсійних  активів накопичувальної системи пенсійного страхування; 
за пенсійними активами,  які перебували в управлінні особи (осіб), 
що   провадить   (провадять)   діяльність  з  управління  активами 
пенсійного фонду,  якщо таке зменшення не обумовлено  об'єктивними 
змінами на фінансовому ринку". 

     У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим; 

   
Категория: Пенсионная реформа | Просмотров: 431 | Добавил: Любовь | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Advertising
Advertising
Copyright MyCorp © 2018

Рейтинг@Mail.ru