Меню сайта
Зеркало

Гость, мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Поиск
Главная » 2011 » Сентябрь » 14 » Пенсии для военных. Текст пенсионной реформы.
22:17
Пенсии для военных. Текст пенсионной реформы.
7) у пункті 2 статті 15  Закону  України  "Про  соціальний  і 
правовий захист    військовослужбовців   та   членів   їх   сімей" 
( 2011-12 ) (Відомості Верховної Ради  України,  1992  р.,  N  15, 
ст. 190;  1997 р.,  N 12,  ст.  103; 2006 р., N 37, ст. 318, N 51, 
ст. 519): 

     абзац перший викласти в такій редакції: 

     "2. Особам    рядового,   сержантського,   старшинського   та 
офіцерського складу та деяким іншим особам,  які  мають  право  на 
пенсію  за  цим  Законом  та  звільняються  зі  служби  за  станом 
здоров'я,  виплачується одноразова грошова допомога в  розмірі  50 
відсотків   місячного  грошового  забезпечення  за  кожний  повний 
календарний рік служби.  У разі звільнення з військової служби  за 
віком,   у   зв'язку   із   скороченням   штатів  або  проведенням 
організаційних    заходів,    закінченням    строку     контракту, 
систематичним невиконанням умов контракту командуванням одноразова 
грошова  допомога  в  розмірі  50  відсотків  місячного  грошового 
забезпечення виплачується за наявності вислуги 10 років і більше"; 

     абзац другий   після   слів   "Кабінетом  Міністрів  України" 
доповнити словами і цифрами "які мають вислугу 10 років і більше"; 

     8) у  Законі  України  "Про   пенсійне   забезпечення   осіб, 
звільнених з військової служби,  та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) 
(Відомості Верховної  Ради  України,  1992  р.,  N  29,  ст.  399; 
1994 р.,  N 27,  ст.  178;  1996 р.,  N 17, ст. 73; 2002 р., N 35, 
ст. 262;  2004 р., N 50, ст. 536; 2006 р., N 37, ст. 318; 2007 р., 
N 33, ст. 442; 2008 р., NN 5-8, ст. 78; 2009 р., N 24, ст. 296): 

     статтю 7  доповнити  реченнями  такого  змісту:  "У разі якщо 
особа має право на отримання пенсії відповідно до цього Закону  та 
Закону   України   "Про   загальнообов'язкове   державне  пенсійне 
страхування" ( 1058-15 ), призначається одна пенсія за її вибором. 
При цьому різниця між розміром пенсії,  на який  особа  має  право 
відповідно  до  Закону  України  "Про  пенсійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової служби,  та деяких інших осіб", і розміром 
пенсії  із  солідарної  системи  відповідно до Закону України "Про 
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"  (  1058-15  ), 
яка  визначається  в  порядку,  встановленому  Кабінетом Міністрів 
України, фінансується за рахунок коштів державного бюджету"; 

     у статті 9: 

     частину першу викласти в такій редакції: 

     "Особам рядового,     сержантського,     старшинського     та 
офіцерського складу та деяким іншим особам,  які  мають  право  на 
пенсію  за  цим  Законом  та  звільняються  зі  служби  за  станом 
здоров'я,  виплачується одноразова грошова допомога в  розмірі  50 
відсотків   місячного  грошового  забезпечення  за  кожний  повний 
календарний рік служби.  У разі звільнення зі служби за  віком,  у 
зв'язку  із  скороченням  штатів  або  проведенням  організаційних 
заходів,  закінченням строку контракту, систематичним невиконанням 
умов контракту командуванням одноразова грошова допомога в розмірі 
50 відсотків  місячного  грошового  забезпечення  виплачується  за 
наявності вислуги 10 років і більше"; 

     частину другу після слів "перелік яких визначається Кабінетом 
Міністрів України" доповнити словами і цифрами "які мають  вислугу 
10 років і більше"; 

     у статті 12: 

     пункт "а" викласти в такій редакції: 

     "а) особам   офіцерського  складу,  прапорщикам  і  мічманам, 
військовослужбовцям надстрокової служби та  військової  служби  за 
контрактом, іншим особам,  зазначеним у пунктах "б"-"д" статті 1-2 
цього  Закону  (крім  осіб,  зазначених  у частині третій статті 5 
цього Закону), незалежно від віку, якщо вони звільнені зі служби: 

     по 30  вересня  2011  року і на день звільнення мають вислугу 
20 років і більше; 

     з 1 жовтня 2011 року по  30  вересня  2012  року  і  на  день 
звільнення  мають  вислугу  20  календарних  років  та 6 місяців і 
більше; 

     з 1 жовтня 2012 року по  30  вересня  2013  року  і  на  день 
звільнення мають вислугу 21 календарний рік і більше; 

     з 1  жовтня  2013  року  по  30  вересня  2014 року і на день 
звільнення мають вислугу 21 календарний рік та 6 місяців і більше; 

     з 1 жовтня 2014 року по  30  вересня  2015  року  і  на  день 
звільнення мають вислугу 22 календарних роки і більше; 

     з 1  жовтня  2015  року  по  30  вересня  2016 року і на день 
звільнення мають вислугу  22  календарних  роки  та  6  місяців  і 
більше; 

     з 1  жовтня  2016  року  по  30  вересня  2017 року і на день 
звільнення мають вислугу 23 календарних роки і більше; 

     з 1 жовтня 2017 року по  30  вересня  2018  року  і  на  день 
звільнення  мають  вислугу  23  календарних  роки  та  6 місяців і 
більше; 

     з 1 жовтня 2018 року по  30  вересня  2019  року  і  на  день 
звільнення мають вислугу 24 календарних роки і більше; 

     з 1  жовтня  2019  року  по  30  вересня  2020 року і на день 
звільнення мають вислугу  24  календарних  роки  та  6  місяців  і 
більше; 

     з 1 жовтня 2020 року або після цієї дати і на день звільнення 
мають вислугу 25 календарних років і більше. 

     До календарної  вислуги  років  зараховується  також  період, 
зазначений у частині другій статті 17 цього Закону"; 

     у пункті  "в"  цифри  і  слово  "15 років" замінити цифрами і 
словами "20 календарних років і більше"; 

     доповнити пунктом "г" такого змісту: 

     "г) особам  офіцерського  складу,  прапорщикам  і   мічманам, 
військовослужбовцям  надстрокової  служби  та військової служби за 
контрактом, іншим особам,  зазначеним у пунктах "б"-"д" статті 1-2 
цього Закону,  які займали посади льотного  складу  та  плаваючого 
складу підводних човнів Збройних Сил не менше 20 років,  незалежно 
від віку в разі,  якщо вони мають на  день  звільнення  зі  служби 
вислугу 20 років і більше,  за винятком осіб, зазначених у частині 
третій статті 5 цього Закону"; 

     у статті 13: 

     у пункті  "в"  частини  першої  слова  і  цифри  "за  вислугу 
15 років - 40 процентів відповідних сум грошового забезпечення  із 
збільшенням  цього  розміру  на  2  проценти  за кожний повний рік 
вислуги понад 15 років,  але не більше ніж 50 процентів"  замінити 
словами  і цифрами "за вислугу 20 років - 50 процентів відповідних 
сум грошового забезпечення  із  збільшенням  цього  розміру  на  3 
проценти  за  кожний  повний  рік  вислуги понад 20 років,  але не 
більше ніж 65 процентів"; 

     у частині другій цифри "90" замінити цифрами "80"; 

     у частині першій статті 26  слова  і  цифри  "а  інвалідам  - 
чоловікам  старше  60  років  і  жінкам  старше 55 років" замінити 
словами і цифрами  "а  інвалідам,  які  досягли  пенсійного  віку, 
встановленого  статтею  26 Закону України "Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ); 

     у статті 30: 

     у частині третій слова "але не  раніше  ніж  за  5  років  до 
досягнення   пенсійного  віку,  передбаченого  статтею  26  Закону 
України "Про  загальнообов'язкове  державне  пенсійне страхування" 
( 1058-15  )  замінити  словами   "після   досягнення   чоловіками 
55 років, жінками - 50 років"; 

     у частині четвертій: 

     у пункті "б" слова і цифри "(чоловіки -  60  років,  жінки  - 
55 років)"  замінити  словами  і цифрами "встановленого статтею 26 
Закону  України   "Про   загальнообов'язкове   державне   пенсійне 
страхування" ( 1058-15  ); 

     у пункті "в": 

     слова і   цифри   "після   досягнення  чоловіками  55  років, 
жінками - 50 років або якщо вони є інвалідами" замінити словами  і 
цифрами  "не  раніш  як  за 5 років до досягнення пенсійного віку, 
встановленого статтею 26 Закону України  "Про  загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування"  (  1058-15  ),  або  якщо  вони  є 
інвалідами"; 

     доповнити абзацом другим такого змісту: 

     "Відповідне зниження   пенсійного  віку  жінкам,  установлене 
абзацом першим цього пункту,  застосовується також  до  завершення 
періоду збільшення віку виходу на пенсію до 1 січня 2022 року"; 

     у частині  першій  статті  40  слова  і  цифри  "які досягли: 
чоловіки - 60 років,  жінки - 55 років" замінити словами і цифрами 
"які  досягли  пенсійного  віку,  встановленого  статтею 26 Закону 
України "Про загальнообов'язкове  державне  пенсійне  страхування" 
( 1058-15 ); 

     у статті 43: 

     частини третю і п'яту викласти в такій редакції: 

     "Пенсії особам офіцерського складу,  прапорщикам і  мічманам, 
військовослужбовцям  надстрокової  служби  та військової служби за 
контрактом,  особам,  які мають право на пенсію за цим Законом, та 
членам  їх  сімей  обчислюються  з розміру грошового забезпечення, 
враховуючи відповідні оклади за посадою,  військовим (спеціальним) 
званням,  процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові 
види грошового забезпечення  (надбавки,  доплати,  підвищення)  та 
премії  в  розмірах,  установлених  законодавством,  з  якого було 
сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове  державне  соціальне 
страхування,  а  до  1  січня  2011  року  -  страхові  внески  на 
загальнообов'язкове  державне  пенсійне  страхування,  у  порядку, 
встановленому Кабінетом Міністрів України"; 

     "Максимальний розмір    пенсії   (з   урахуванням   надбавок, 
підвищень,  додаткової пенсії,  цільової грошової допомоги, пенсії 
за особливі заслуги перед Україною,  індексації та інших доплат до 
пенсії,  встановлених законодавством,  крім  доплати  до  надбавок 
окремим   категоріям   осіб,  які  мають  особливі  заслуги  перед 
Батьківщиною) не може перевищувати десяти  прожиткових  мінімумів, 
установлених для осіб, які втратили працездатність"; 
Категория: Пенсионная реформа | Просмотров: 776 | Добавил: Любовь | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Advertising
Advertising
Copyright MyCorp © 2018

Рейтинг@Mail.ru