Меню сайта
Зеркало

Гость, мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Поиск
Главная » 2011 » Сентябрь » 14 » Начисление пенсии. Текст новой пенсионной реформы.
22:44
Начисление пенсии. Текст новой пенсионной реформы.

     у статті 40: 

     абзаци перший  і  третій  частини  першої  викласти  в  такій 
редакції: 

     "1. Для   обчислення   пенсії  враховується  заробітна  плата 
(дохід) за весь  період  страхового  стажу  починаючи  з  1  липня 
2000 року.  За  бажанням  пенсіонера  та  за  умови  підтвердження 
довідки про заробітну плату первинними  документами  у  період  до 
1 січня  2016  року  або  в разі,  якщо страховий стаж починаючи з 
1 липня 2000 року  становить  менше  60  місяців,  для  обчислення 
пенсії також  враховується  заробітна  плата  (дохід)  за будь-які 
60 календарних  місяців  страхового  стажу  підряд  до   1   липня 
2000 року незалежно від перерв"; 

     "За вибором особи,  яка звернулася за призначенням пенсії,  з 
періоду,  за  який  враховується  заробітна  плата   (дохід)   для 
обчислення пенсії,  виключаються періоди до 60 календарних місяців 
страхового стажу,  з урахуванням будь-яких періодів незалежно  від 
перерв,  що  включаються  до  страхового  стажу  згідно з частиною 
третьою статті 24 цього Закону,  та будь-якого періоду  страхового 
стажу  підряд  за умови,  що зазначені періоди в сумі складають не 
більш як 10 відсотків тривалості страхового стажу,  врахованого  в 
одинарному  розмірі.  Додатково  за  бажанням  особи  можуть  бути 
виключені періоди строкової військової служби,  навчання,  догляду 
за  інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років,  за 
пенсіонером,  який  за  висновком   медичного   закладу   потребує 
постійного  стороннього догляду,  догляду за дитиною до досягнення 
нею трирічного віку,  за період з 1 липня 2000  року  до  1  січня 
2005 року,    а    також    періоди,    коли    особа    підлягала 
загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню відповідно 
до  пунктів  8,  13 і 14 статті 11 цього Закону.  У всіх випадках, 
крім випадку,  передбаченого абзацом другим цієї частини,  період, 
за який  враховується  заробітна плата,  не може бути меншим,  ніж 
60 календарних місяців"; 

     у частині другій: 

     абзаци четвертий,  сьомий та  дванадцятий  викласти  в  такій 
редакції: 

     "Зс -  середня  заробітна  плата (дохід) у середньому на одну 
застраховану особу в цілому в Україні,  з якої  сплачено  страхові 
внески,  за  три  календарні роки,  що передують року звернення за 
призначенням  пенсії.  Порядок  визначення  показників  зазначеної 
заробітної   плати  затверджується  Пенсійним  фондом  України  за 
погодженням з центральними  органами  виконавчої  влади  у  галузі 
статистики, економіки, соціальної політики і фінансів"; 

     "У разі  відсутності  на  день  призначення  пенсії даних про 
заробітну плату (дохід) в середньому на одну застраховану особу  в 
цілому  по  Україні,  з  якої  сплачено  страхові  внески  та  яка 
відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії,  за 
попередній  рік для визначення середньої заробітної плати (доходу) 
враховується наявна заробітна плата (дохід) у середньому  на  одну 
застраховану  особу в цілому по Україні,  з якої сплачено страхові 
внески  та  яка  відповідно  до  цього  Закону  враховується   для 
обчислення   пенсії,  за  місяці  попереднього  року  з  наступним 
перерахунком заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії після 
отримання  даних  про заробітну плату (дохід) у середньому на одну 
застраховану особу в цілому по Україні,  з якої сплачено  страхові 
внески   та  яка  відповідно  до  цього  Закону  враховується  для 
обчислення пенсії"; 

     "Зс -  заробітна  плата  (дохід)   у   середньому   на   одну 
застраховану  особу в цілому по Україні,  з якої сплачено страхові 
внески  та  яка  відповідно  до  цього  Закону  враховується   для 
обчислення  пенсії,  за місяць,  за який розраховується коефіцієнт 
заробітної плати (доходу)"; 

     абзац двадцять третій після слів і цифр "у пунктах 8, 13 і 14 
статті  11  цього  Закону"  доповнити  словами  і  цифрами  "та за 
періоди,  які включаються до страхового  стажу  згідно  з  абзацом 
третім частини першої статті 24 цього Закону"; 

     у статті 42: 

     абзац перший частини другої викласти в такій редакції: 

     "2. Крім індексації пенсії, передбаченої частиною першою цієї 
статті,  у разі якщо величина  середньомісячної  заробітної  плати 
штатного  працівника в Україні за даними спеціально уповноваженого 
центрального  органу  виконавчої  влади  у  галузі  статистики  за 
минулий  рік  зросла,  з  1  березня  поточного року розмір пенсії 
підвищується на коефіцієнт,  що відповідає не менш як 20 відсоткам 
темпів   зростання   середньомісячної  заробітної  плати  штатного 
працівника в Україні порівняно з попереднім роком,  крім випадків, 
коли  підвищення  пенсійних  виплат  за минулий рік перевищило цей 
коефіцієнт. Якщо коефіцієнт підвищення пенсійних виплат у минулому 
році  був  менший,  ніж  зазначений  у цій частині,  то збільшення 
пенсій здійснюється з урахуванням попереднього підвищення"; 

     частини третю і четверту викласти в такій редакції: 

     "3. У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, 
які  втратили  працездатність,  визначеного законом,  підвищується 
розмір пенсії,  обчислений відповідно до статті  28  цього  Закону 
(крім пенсіонерів, які працюють (провадять діяльність, пов'язану з 
отриманням доходу,  що  є  базою  нарахування  єдиного  внеску  на 
загальнообов'язкове  державне соціальне страхування).  Перерахунок 
пенсії проводиться з дня встановлення нового розміру  прожиткового 
мінімуму.   Пенсіонерам,   які   працюють  (провадять  діяльність, 
пов'язану з отриманням доходу,  що  є  базою  нарахування  єдиного 
внеску  на  загальнообов'язкове  державне  соціальне страхування), 
після звільнення з роботи або припинення такої  діяльності  пенсія 
перераховується з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб,  які 
втратили працездатність, визначеного законом, який встановлений на 
дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності. 

     4. У  разі  якщо  застрахована особа після призначення пенсії 
продовжувала   працювати,   перерахунок   пенсії   проводиться   з 
урахуванням   не   менш  як  24  місяців  страхового  стажу  після 
призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв 
у  роботі.  Перерахунок  пенсії  проводиться  із  заробітної плати 
(доходу), з якої обчислена пенсія. 

     За бажанням  пенсіонера  перерахунок  пенсії  проводиться  із 
заробітної плати за періоди страхового стажу,  зазначені в частині 
першій  статті  40  цього  Закону,  із   застосуванням   показника 
середньої  заробітної  плати  (доходу),  який враховувався під час 
призначення (попереднього перерахунку) пенсії. 

     У разі   якщо   застрахована    особа    після    призначення 
(перерахунку)  пенсії  має  менш  як  24  місяці страхового стажу, 
перерахунок пенсії проводиться не раніше ніж через два роки  після 
призначення  (попереднього  перерахунку)  з урахуванням страхового 
стажу  після  її   призначення   (попереднього   перерахунку)   та 
заробітної  плати,  з  якої  призначено  (попередньо перераховано) 
пенсію. 

     Якщо пенсіонер,  який  продовжував  працювати,  набув  стажу, 
достатнього  для  обчислення  пенсії  відповідно до частини першої 
статті 28 цього Закону,  за його  заявою  проводиться  відповідний 
перерахунок  пенсії незалежно від того,  скільки часу минуло після 
призначення  (попереднього  перерахунку)  пенсії,  з   урахуванням 
заробітної  плати,  з  якої  призначено  (попередньо перераховано) 
пенсію. 

     Обчислення страхового стажу,  який дає право  на  перерахунок 
пенсії відповідно до цієї статті,  здійснюється не раніше дня,  що 
настає  за  днем,  по  який  обчислено  страховий  стаж  під   час 
призначення (попереднього перерахунку) пенсії. 

     Дія цієї   частини   не   поширюється  на  пенсіонерів,  яким 
призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом 
України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ), та які не досягли 
віку, встановленого статтею 26 цього Закону"; 

     у частині першій статті 44 слова "або  про  її  відстрочення" 
виключити; 

     у статті 45: 

     абзац другий   пункту  1  частини  першої  викласти  в  такій 
редакції: 

     "У разі якщо при відстрочці часу призначення пенсії за  віком 
не  здійснюється  підвищення  розміру  пенсії  за  неповний місяць 
страхового стажу,  пенсія, обчислена відповідно до статті 29 цього 
Закону,  призначається  з дня,  що настає за останнім днем повного 
місяця  відстрочки  часу  виходу  на  пенсію,  який  враховано  до 
страхового стажу"; 

     частину третю викласти в такій редакції: 

     "3. Переведення  з одного виду пенсії на інший здійснюється з 
дня подання заяви  на  підставі  документів  про  страховий  стаж, 
заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться на час 
переведення з одного виду пенсії на інший в  пенсійній  справі,  а 
також додаткових документів, одержаних органами Пенсійного фонду. 

     При переведенні  з  одного  виду  пенсії на інший за бажанням 
особи  може  враховуватися  заробітна  плата  (дохід)  за  періоди 
страхового  стажу,  зазначені  в  частині  першій  статті 40 цього 
Закону,  із застосуванням  показника  середньої  заробітної  плати 
(доходу),  який  враховувався  під  час  призначення (попереднього 
перерахунку) попереднього виду пенсії. 

     Якщо особа   після   призначення   пенсії   по   інвалідності 
продовжувала  працювати  та набула не менш як 24 місяці страхового 
стажу  після   призначення   (попереднього   перерахунку)   пенсії 
незалежно від перерв у роботі,  при переведенні вперше з пенсії по 
інвалідності на пенсію за віком застосовується  середня  заробітна 
плата  (дохід),  визначена  частиною другою статті 40 цього Закону 
для призначення пенсії"; 
Категория: Пенсионная реформа | Просмотров: 1262 | Добавил: Любовь | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Advertising
Advertising
Copyright MyCorp © 2018

Рейтинг@Mail.ru